Algemene voorwaarden

Maak een afspraak

+7 jaar ervaring
100% gecertificeerd
Alle behandelingen
Assortiment direct leverbaar
Afspraak maken

Openingstijden

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
Op afspraak
10:00 - 20:00
10:00 - 20:00
Op afspraak
Gesloten

Vragen?

Heeft u vragen, of wilt u liever persoonlijk contact?

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Algemene voorwaarden DR Body Contour & Face.
Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch en of per e-mail,
gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.
1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
DR Body Contour en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de
afspraak aan DR Body Contour & Face persoonlijk, e mail of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet
of niet tijdig nakomt, zal DR Body Contour 50% van honorarium voor de afgesproken behandeling aan de
cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag
DR Body Contour de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium
berekenen. DR Body Contour moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
3. Inspanningen
DR Body Contour zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op
dat moment bekende stand der wetenschap. DR Body Contour & Face zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de
cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
4. Betaling
DR Body Contour vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde
prijzen zijn inclusief BTW.
Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de
voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en
eventuele producten contant/pin te voldoen. Uitsluitend na overleg met DR Body Contour, en door
ondertekening van een document mbt betaling regeling, is betaling in termijnen mogelijk. Wij geven geen geld
terug, u ontvangt een te goedbon.
5. Personeel in de salon
DR Body Contour heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door medewerkers, indien Dr Body Contour dit voor een goede uitvoering van de behandeling
wenselijk oordeelt.
6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet DR Body Contour tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan DR Body
Contour aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. DR Body Contour neemt de
persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. DR Body Contour behandelt de vertrouwelijke
gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. DR Body Contour
zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van
de cliënt.

7. Geheimhouding
DR Body Contour is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft
medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een
wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, DR Body Contour verplicht is de vertrouwelijke informatie
aan derden te verstrekken.
8. Aansprakelijkheid
DR Body Contour is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is
uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke
aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor
verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de
salon. Tevens is DR Body Contour niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit
een behandeling.

9. Beschadiging & diefstal
DR Body Contour heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair,
apparatuur of producten beschadigt. DR Body Contour meldt diefstal altijd bij de politie.
10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch
binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van DR Body Contour. De
salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal DR
Body Contour de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt
aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hulpverlener en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

11. Gegevens
U dient ten alle tijden uw juiste persoons gegevens te vermelden aan DR Body Contour. E mail, telefoon nr
en uw woon adres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verandwoordelijk hiervoor. DR Body
Contour zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van
betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor.
12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de
cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Dr Body Contour het recht
de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.
13. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van DR Body Contour & Face zijn geldig zo lang als het op het Cadeaubon is aangegeven.